Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


< návrat zpět

2014

24.12. 2014 Vigilie

24.12. 2014 Vigilie 24.12. 2014 Vigilie24.12. 2014 Vigilie24.12. 2014 Vigilie24.12. 2014 Vigilie24.12. 2014 Vigilie

Promítání na faře

7_12_014 Promítání na faře7_12_014 Promítání na faře

5.12. 2014 Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílkaMikulášská nadílkaMikulášská nadílkaMikulášská nadílkaMikulášská nadílkaMikulášská nadílka

4.12. 2014 Roráty

4_12_014 Roráty4_12_014 Roráty

30.11. 2014 Zdounecký perníkový  betlém

30.11. 2014 Zdounecký perníový betlém30.11. 2014 Zdounecký perníkový betlém

 30.11. 2014 I. Adventní neděle

30.11. 2014 1. Adventní neděle30.11. 2014 1. Adventní neděle

29.11. 2014 Adventní doba - sobota večer

29.11. 2014 Adventní doba29.11. 2014 Adventní doba29.11. 2014 Adventní doba29.11. 2014 Adventní doba

Advent

Advent

23.11. 2014

23.11. 201423.11. 201423.11. 201423.11. 2014

1.11. 2014 Památka zesnulých

Památka zesnulýchPamátka zesnulýchPamátka zesnulýchPamátka zesnulých

Další fotografie si můžete prohlédnout klinutím zde. Rolováním dolu se dostanete na galerii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10. 2014 Mše za padlé 1.světové války

26.10. 2014 Mše za padlé 1.světové války26.10. 2014 Mše za padlé 1.světové války26.10. 2014 Mše za padlé 1.světové války

Další fotografie si můžete prohlédnout klinutím zde. Rolováním dolu se dostanete na galerii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.10. 2014 Misijní mše svatá

19.10. 2014 Misijní mše svatá

19.10. 2014 Misijní mše svatá

PŘINÁŠÍME TI, PANE,

ZA EVROPU – OBILÍ- peče se z něj chléb, který denně jíme, abychom neměli hlad. Prosíme Tě, aby žádné dítě na světě nikdy netrpělo hladem.

19.10. 2014 Misijní mše svatá

PŘINÁŠÍME TI, PANE,

ZA AMERIKU – KUKUŘICI – má zlatožlutou barvu, která nám připomíná slunce a teplo. Prosíme Tě, ochraňuj celou Zemi a její bohatství.

PŘINÁŠÍME TI, PANE,

ZA AFRIKU – PÍSEK – připomíná nám vyprahlá srdce, která Tě nikdy nepoznala. Prosíme Tě za všechny nevěřící, daruj jim důvěru v Tebe.

19.10. 2014 Misijní mše svatá

PŘINÁŠÍME TI, PANE,

ZA ASII – RÝŽI – její malá zrnka živí denně miliony lidí. Prosíme Tě za nás děti, ať dovedeme obohatit všechny, kdo jsou kolem nás.

 19.10. 2014 Misijní mše svatá19.10. 2014 Misijní mše svatá

PŘINÁŠÍME TI, PANE,

ZA AUSTRÁLII – VLNU – je teplá a hřejivá. Představuje lásku rodičů, prarodičů a kamarádů. Prosíme Tě za ně všechny.

19.10. 2014 Misijní mše svatá

PŘINÁŠÍME TI, PANE,

ZA CELÝ SVĚT – GLÓBUS – prosíme Tě, Pane za mír a pokoj na celém světě.

19.10. 2014 Misijní mše svatá 

PŘINÁŠÍME TI, PANE,

KŘÍŽ – prosíme Tě, Pane za všechny pronásledované křesťany a unesené misionáře.

19.10. 2014 Misijní mše svatá19.10. 2014 Misijní mše svatá

PŘINÁŠÍME TI, PANE,

LÉKY – prosíme Tě za všechny nemocné na těle i na duši.

19.10. 2014 Misijní mše svatá

PŘINÁŠÍME TI, PANE,

SRDCE- prosíme Tě, ať naše dlaně v srdcích rozdávají Tvou lásku ostatním lidem a přijímají Tvou Boží vůli.

19.10. 2014 Misijní mše svatá

PŘINÁŠÍME TI, PANE,

RŮŽENEC – prosíme Tě, dej ať pod ochranou Panny Marie jdeme pravou cestou za Ježíšem.

19.10. 2014 Misijní mše svatá

PŘINÁŠÍME TI, PANE,

CHLÉB A VÍNO – dary, které budou proměněny v Tvé Tělo a Krev. Je v nich síla, se kterou člověk může překonat všechny těžkosti a životní překážky. Prosíme Tě, ať jsou zvláštní posilou všem, kdo pracují jako misionáři ve všech částech světa.

19.10. 2014 Misijní mše svatá

19.10. 2014 Misijní mše svatá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.10. 2014 XV. Večeřadlo s P. Poláškem ve Zdounkách

5.10. 2014 Večeřadlo s P.Poláškem5.10. 2014 Večeřadlo s P.Poláškem5.10. 2014 Večeřadlo s P.Poláškem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.9. 2014 Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání děkanátu Holešov a Kroměříž

- - -

- - -

- - -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.8. 2014 P. Nesvadba slouží mši sv. ve Zdounkách

24.8.2014 P. Nesvadba slouží mši sv. ve Zdounkách24.8.2014 P. Nesvadba slouží mši sv. ve Zdounkách

24.8.2014 P. Nesvadba slouží mši sv. ve Zdounkách

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.8. 2014 Svěcení liturgických předmětů a rouch

Svěcení liturgických předmětů a rouch

1.BLAZE CHUDÝM V DUCHU, NEBOŤ JEJICH JE KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.

Přinášíme Ti Pane, tento FIALOVÝ ORNÁT a s pokorou si uvědomujeme, že bez Tebe nedokážeme nic. Prosíme Tě, ať se v životě našich rodin naplňuje Tvé Slovo:

Hledejte nejprve Boží království.“

Svěcení liturgických předmětů a rouch

2. BLAZE TĚM, KDO PLÁČOU, NEBOŤ ONI BUDOU POTĚŠENI.

Přinášíme Ti Pane, tento ČERVENÝ ORNÁT a vkládáme do Tvých rukou všechny trpící, nemocné a nakažené EBOLOU. Prosíme Tě Pane, utěš je a setři slzy z jejich tváře.

Svěcení liturgických předmětů a rouch

3 .BLAZE TICHÝM, NEBOŤ ONI DOSTANOU ZEMI ZA DĚDICTVÍ.

Zemí tichých je Církev, kterou Bůh postavil do tohoto světa jako kousek svého království. Přinášíme Ti Pane, tento BÍLÝ ORNÁTa prosíme Tě za našeho papeže Františka, biskupy, kněze, jáhny,řeholníky a řeholnice, ať vydávají svědectví o Tobě a o Tvé lásce.

Svěcení liturgických předmětů a rouch

4.BLAZE TĚM, KDO HLADOVĚJÍ A ŽÍZNÍ PO SPRAVEDLNOSTI, NEBOŤ ONI BUDOU NASYCENI.

Přinášíme Ti Pane, tento ZELENÝ ORNÁTa prosíme Tě za naše farní společenství, abychom dokázali žít podle evangelia s opravdovou vírou, nadějí a láskou. Kéž dokážeme být oporou všem hledajícím.

Svěcení liturgických předmětů a rouch

5.BLAZE TĚM, KDO MAJÍ ČISTÉ SRDCE, NEBOŤ ONI UZŘÍ BOHA.

Přinášíme Ti Pane, tuto ALBU. Je čistá bílá. Prosíme Tě o čistotu pro naši mládež. Prosíme Tě daruj mladým z naší farnosti touhu po opravdové kráse a lásce, kterou jsi Ty sám a ochraňuj je před nástrahami dnešního světa.

Svěcení liturgických předmětů a rouch

6.BLAZE MILOSRDNÝM, NEBOŤ ONI DOJDOU MILOSRDENSTVÍ.

Přinášíme Ti Pane, tuto ČERVENOU ŠTOLU a prosíme Tě za Ukrajinu a všechny válkou zmítané země. Prosíme Tě Pane, ať i my jsme milosrdní ke svým bratřím a sestrám.

 Svěcení liturgických předmětů a rouch

7.BLAZE TĚM, KDO PŮSOBÍ POKOJ, NEBOŤ ONI BUDOU NAZVÁNI SYNY BOŽÍMI.

Přinášíme Ti Pane, tuto FIALOVOU ŠTOLU a prosíme za všechny zemřelé , kteří Ti nabídly svůj život, aby se staly Božím nástrojem. Prosíme Tě Pane, očisti jejich duše od poskvrn lidské slabosti.

Svěcení liturgických předmětů a rouch

8.BLAZE TĚM, KDO JSOU PRONÁSLEDOVÁNI PRO SPRAVEDLNOST, NEBOŤ JEJICH JE KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.

Přinášíme Ti Pane, tuto ZELENOU ŠTOLU a prosíme Tě za všechny chudé, hladové, bezdomovce, opuštěné, pronásledované a trpící pro víru. Pošli jim do cesty své anděly. Kéž i oni poznají moc Tvých svátostí.

Svěcení liturgických předmětů a rouch 

9.BLAZE VÁM, KDYŽ VÁS BUDOU TUPIT A PRONÁSLEDOVAT A LŽIVĚ MLUVIT PROTI VÁM VŠECKO ZLÉ KVŮLI MNĚ.

Pán Ježíš byl pronásledován, nenáviděn, pohrdán. Ale zvítězil. Je v nebi u Otce. Je naším Přímluvcem. Zastává se a prosí za nás. Pane Ježíši, děkujeme Ti za Tvůj život, za Tvou oběť na kříži. Přinášíme Ti Pane tento KALICH a prosíme Tě za kněze jejichž ruce se ho budou při bohoslužbě oběti dotýkat. Obmyj je i nás svou drahocennou krví.

Svěcení liturgických předmětů a rouch

10.RADUJTE SE A JÁSEJTE, PROTOŽE MÁTE HOJNOU ODMĚNU V NEBESÍCH, STEJNĚ PRONÁSLEDOVALI I PROROKY, KTEŘÍ BYLI PŘED VÁMI.

Přinášíme Ti Pane,tento nekvašený chléb a víno, které jsou znamením jednoty, radosti a společenství.

Svěcení liturgických předmětů a rouch

Svěcení liturgických předmětů a rouch

Svěcení liturgických předmětů a rouch

Svěcení liturgických předmětů a rouch

Svěcení liturgických předmětů a rouch

Svěcení liturgických předmětů a rouch

29.6. 2014 Mše na zakončení Farního dne rodin

 29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

Sestry a bratři!

Nyní budou přineseny různé symboly a obětní dary. Připojme se v duchu k tomuto průvodu a s otevřeným srdcem přednesme všemohoucímu a milosrdnému Pánu své prosby.

 29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

1. Přinášíme Ti Pane, bibli a růženec jako symbol modlitby a velkých skutků, které Bůh koná v našich životech. Prosíme Tě,  vytrváme v modlitbě a důvěře v Tebe v radostných i těžkých chvílích našeho života.

29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

2. Přinášíme Ti Pane, svíci, roušku a křestní vodu.Ve svátosti křtu byl každý z nás duchovně očištěn a naštěpován na zdroj života věčného. Prosíme Tě Pane Ježíši, pokrop nás, abychom si všichni živěji uvědomovali milost křtu.

29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

3. Přinášíme Ti Pane růže a srdce, které jsou znamením  lásky. Sjednoť dnes své milosrdné srdce s každou rodinou a žehnej ji, aby v ní převládala vzájemná úcta, láska a věrnost .

29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

4. Přinášíme Ti Pane loď, která je znamením záchrany a jistoty. Prosíme Tě, ať naše rodiny vždy šťastně proplují bouřemi pokušení, smutku a pochybnostmi do bezpečného přístavu Tvého království.

29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

5. Přinášíme Ti Pane, dětské botičky, jako symbol nenarozených dětí. Prosíme Tě vzbuď ve všech maminkách, které nosí pod svým srdcem děťátko lásku k novému životu a požehnej všem lékařům, kteří nesou zodpovědnost za životy druhých.

29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

6. Přinášíme Ti Pane, vlnu - je teplá a hřejivá. Představuje lásku, kterou v nemoci a trápení potřebuje každý z nás. Pane, posiluj a ochraňuj nemocné a trpící v našich rodinách. Kéž máme pro ně vždy vlídné slovo, povzbuzení a myslíme na ně v modlitbě.

29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

7. Darem, pro každého člověka jsou naše vztahy. Máme svoji rodinu, přátele, farnost. Všechny tyto vztahy a přátelství vytvářejí jakousi síť a my jsme její součástí. Společenství HNÍZDO Ti Pane, přináší  tuto síť jako propletenec našich VZTAHŮ. Prosíme Tě, za naše vztahy, ať jsou zdravé a čisté.

29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

8. Přinášíme Ti Pane ovoce, které je znamením úrody a prosíme za rodiny na celém světě, které trpí hladem. Pomoz jim v jejich nouzi. Také prosíme za nás samotné, abychom vždy nesly ovoce dobrých skutků.

29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

9. Přinášíme Ti Pane, tuto kněžskou štolu jako symbol služebného kněžství. Prosíme Tě dej všem služebníkům své církve ducha vytrvalé služby. Ať se stále více připodobňují Tobě, jenž jsi dal svůj život pro spásu lidu. Na přímluvu Panny Marie povolej si z našich rodin nové kněze.

29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

10. Přinášíme Ti Pane chléb a hroznové víno. Chléb je náš každodenní pokrm a víno je znamením hojnosti a požehnání. Přijmi Pane pozvání do našich domů a zůstaň s námi. Ať v každodenním životě zakoušíme Tvou přítomnost a požehnání.

29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

11. Přinášíme Ti Pane chléb a víno, plody naší země a lidské práce. Skrze otce Radomíra budou Tebou proměněny v Tvé Tělo a Tvou Krev. Prosíme Tě za rodiny za něž obětujeme tuto mši svatou, ať skrze dar Eucharistie stále roste naše láska ke Tvému Synu, Ježíši Kristu i k nám navzájem.

29.6.2014 Mše na zakončení Farního dne rodiin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pozvánka

  28.6.2014 Farní den rodin28.6.2014 Farní den rodin28.6.2014 Farní den rodin28.6.2014 Farní den rodin

28.6.2014 Farní den rodin

Více fotografií si můžete prohlédnout v galerii 2014 dole, když kliknete zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.6. 2014 Slavnost Nejsvětější Trojice (Patrocinium)

15.6.2014 Slavnost Nejsvětější Trojice (Patrocinium)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.6. 2014 Slavnost Seslání Ducha svatého

 - - -Slavnost Seslání Ducha svatého

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6. 2014 Koncert chval

1.6. 2014 Koncert chval1.6. 2014 Koncert chval

 

Více fotografií si můžete prohlédnout, když kliknete zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6. 2014 I.svaté přijímání

1.6. 2014   1. svaté přijímání- - -

Více fotografií si můžete prohlédnout, když kliknete na galerii 2014 a ty se nachází na konci stránky.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.5. 2014 Výlet dětí z náboženství na Svatý Hostýn

- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 24.5. 2014 "Noc kostelů"

23.5.2014 Noc kostelů Zdounky

 

 Noc kostelů 24.5. 2014 hra o sv. Františkovi z Asisi

 23.5.2014 Noc kostelů Zdounky - Hra o sv. Františkovi z Asisi23.5.2014 Noc kostelů Zdounky - Hra o sv. Františkovi z Asisi

 

Noc kostelů 24.5. 2014 Adorace

  23.5.2014 Noc kostelů Zdounky - Adorace23.5.2014 Noc kostelů Zdounky - Adorace--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.5. 2014 Setkání společenství Hnízdo, Hnízdečko a oslava svátku matek.

14.5.2014 Hnízdo, hnízdečko a oslava svátku matek14.5.2014 Hnízdo, hnízdečko a oslava svátku matek--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.5. 2014 jsme jeli na pouť k Janu Sarkanderovi do Olomouce

Na této mši svaté bylo vyznamenáno 6 zdouneckých farníků.

- - -- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.4. 2014 Křížová cesta a mše sv pro děti

 4.4. 2014 Křížová cesta a mše sv pro děti4.4. 2014 Křížová cesta a mše sv pro děti4.4. 2014 Křížová cesta a mše sv pro děti4.4. 2014 Křížová cesta a mše sv pro děti--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.3. 2014 Křížová cesta vedou Milovice

Křížová cesta, kterou vedou MiloviceKřížová cesta, kterou vedou Milovice--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.3. 2014 Mše svatá a druhé skrutinium naší katechumenky pí. Aleny Vrškové

30.3. 2014 Mše svatá a druhé skrutinium30.3. 2014 Mše svatá a druhé skrutinium--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.3. 2014 Slavnost Zvěstování Páně

25.3. 2014 Slavnost Zvěstování Páně25.3. 2014 Slavnost Zvěstování Páně--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.3. 2014 Mše svatá 1.skrutinium katechumenky pani Vrškové

 	23.3. 2014 Mše svatá 1.skrutinium katechumenky pani Vrškové23.3. 2014 Mše svatá 1.skrutinium katechumenky pani Vrškové--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.3. 2014 Adorace za rodiny, kterou vedli senioři ze společenství "Hnízdo"

 Adorace, kterou vedli senioři ze společenství "Hnízdo"Adorace, kterou vedli senioři ze společenství "Hnízdo"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3. 2014 Křížová cesta, kterou organizují farníci ze Zdounek

 Křížová cesta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od třetí postní neděle budeme po tři týdny svědky tzv. skrutinií, kterými při nedělní mši svaté procházejí dospělí čekatelé křtu. Modleme se za naši katechumenku pani Alenu Vrškovou kandidátku brzkého přijetí do katolické církve, aby ji Pán očistil svým slovem a chránil svou mocí v době pokušení.

9.3. 2014 Mše sv. s obřadem "Přijetí čekatelky křtu"9.3. 2014 Mše sv. s obřadem "Přijetí čekatelky křtu"

9.3. Mše sv. s obřadem "Přijetí čekatelky křtu" pani Vrškové

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lustr v kapli Jana Sarkandera před vyčistěním a po čistění - únor 2014

Čistění lustru v kapliČistění lustru v kapli--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.2. 2014 Promítání filmu Bakhita

Promítání filmu Bakhita--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. 2014 Večer chval

Večer chval

 Večer chvalVečer chvalVečer chval--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. 2014 Uvedení páně do chrámu

Uvedení Páně do chrámuUvedení Páně do chrámu--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1. 2014 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírkaTříkrálová sbírka--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1. 2014 Večer chval - vánoční

Vánoční večer chvalVánoční večer chvalVánoční večer chval--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. 2014 Mše za zastupitele obce

Mše za zastupitele obceMše za zastupitele obceMše za zastupitele obceMše za zastupitele obce

Všechny fotografie se nachází v dole v této galerii


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 30
Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 30